19.09.2013

Prvi izveštaj o tržištu franšizinga u Srbiji

Tokom 2102. i u prvoj polovini 2013. godine, prema podacima PROFIT system-a, u Srbiji su ukupno poslovala 164 franšizna sistema.

U 2012. godini u Srbiji su ukupno poslovala 164 franšizna sistema*. Od tog broja, 54 sistema, odnosno, 33% pripada domaćim sistemima a 110, odnosno, 67% stranim sistemima. Sektorski posmatrano, 111 sistema posluje u oblasti trgovine (68%), a 53 (32%) spada u uslužne sisteme.

Profit, istraživanja

Domaći sistemi

U 2012. godini su, dakle, ukupno poslovala 54 domaća franšizna sistema. Od tog broja, 30 je trgovačkih sistema, a 24 uslužnih. Procentualno posmatrano, 56% sistema posluje u trgovini, a 44% u uslužnim delatnostima.

Strani sistemi

Od ukupno 110 inostranih sistema, 81 sistem, odnosno, 74% svih inostranih sistema je poslovalo u trgovini, što je neuporedivo više u odnosu na broj uslužnih inostranih sistema, kojih ima 29 (26%).

Grafički prikaz strukture franšiznih sistema po poreklu i oblasti poslovanja:

Profit, istraživanja

Rezultati u najvećoj meri nisu iznenađujući i kreću se u domenu očekivanja: dominiraju strani franšizni sistemi, ali možda čak i ne toliko ubedljivo koliko bi se očekivalo. S druge strane, očekivano je da trgovački sistemi dominiraju nad uslužnim, i kod domaćih, a posebno stranih sistema - franšizing je ipak lakše implementirati u distribuciji nego što je to slučaj sa uslužnim delatnostima. Ono što ohrabruje je broj uslužnih sistema stranog porekla - 26%. Naime, to ukazuje na činjenicu da tržište ima kapacitet da "apsorbuje" i uslužne sisteme sa stranih tržišta, čak i u uslovima ne tako idealne ekonomske situacije, a sa opštim ekonomskim razvojem u tom sektoru i treba očekivati dodatni rast broja ovakvih sistema.

* Podaci PROFIT system-a, na osnovu istraživanja.
PROFIT system u svim zemljama u kojima posluje priprema i objavljuje Godišnje izveštaje o franšizingu. Kako za Srbiju ne postoje podaci o broju franšiznih sistema, ovo je posao koji počinjemo "od nule" - objavljivanjem Podataka o franšizingu u Srbiji za 2012. godinu. U godinama koji slede pripremaćemo detaljne izveštaje, koji će pokazivati ne samo stanje, već i trendove na tržištu franšizinga.

Igor Bogojević

franchise advisor
Piši autoru
Prvi izveštaj o tržištu franšizinga u Srbiji

Dosad nije bilo komentara na članak. Nek Tvoj bude prvi.

Forum 61 teme, 102 komentara

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank