Franšizing: pravi, kvazi i meki

Sreda
06.08.2014
Franšizing poslovnog formata je naširoko prepoznat koncept, mada se na različitim tržištima težište stavlja na njegove različite aspekte.
 

To su aspekti poput odnosa prema brendu, know-how, pisanom franšiznom ugovoru, obavezi da primalac franšize bude pravno lice, obavezi propisivanja i plaćanja naknada, itd. U centralnoj i istočnoj Evropi u većini zemalja postoje i nacionalne franšizne asocijacije koje su članice Evropske franšizne federacije (EFF). Važeći Etički kodeks franšizinga EFF sadrži vrlo detaljnu definiciju franšizinga poslovnog formata. Za pretpostaviti je, stoga, da se ista primenjuje i u zemljama čije su asocijacije članice EFF.

S druge strane, lokalni sudovi u zemljama u kojima ne postoji posebna zakonska regulativa kojom se uređuje franšizing (a najčešće je tako), ne prepoznaju uvek pomenutu definiciju kao obavezujuću kada se procesiraju različiti sporovi vezani za franšizing. Istovremeno i neki franšizni koncepti razvijaju svoje formate na način koji odudara od definicije EFF, i to često pod uticajem franšiznih konsultanata, ali i njih samih, kao tvoraca koncepta (odnosno davalaca franšize), iako svesnih razlika u odnosu na franšizinga poslovnog formata kako je definisan  od strane EFF. Iz različitih razloga takvi koncepti uporno i često insistiraju da se nazavaju i svrstaju u franšizne koncepte, iako sadrže karakteristike na osnovu kojih bi ih pre trebalo svrstati u kvazi franšizing. Dodatno se razvila još jedna "modifikacija" - meki (ili soft) franšizing. Slovenačka franšizna asocijacija je, recimo, već imala nekoliko internih, ali i "eksternih" diskusija - sa Evropskom franšiznom federacijom - na ovu temu. Diskusije na temu mekog franšizinga u Sloveniji rezultirale su stavom da se definicija franšizinga propisana od strane EFF mora poštovati, a da "meki" jedino mogu biti tek neki elementi franšiznog odnosa; poput, recimo, "mekših" finansijskih uslova koje davalac propisuje primaocima - poput uslova zakupa ili, pak, umanjenja ili odloženog plaćanja propisanih ulaznih ili redovnih franšiznih naknada. 

Pravne implikacije kod sistema koji uvode obe pomenute modifikacije - poput, primera radi, isključenja obaveze da primalac bude pravni entitet, ili, recimo, načina na koji se sme koristiti brand, itd. - ostaju otvoreno pitanje: šta implicira nepoštovanje definicije franšizinga propisane od strane EFF i kako će se to tumačiti posebno kada se razmatra u svetlu EU regulativa o grupnom izuzeću (Block exemption regulation - BER) od zabrane restriktivnog vertikalnog sporazuma. A zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope se mogu pokazati kao plodno tle za mnoge takve koncepte.

Diskusija je otvorena. 

Igor Pavlin
Generalni sekretar Slovenačke franšizne asocijacije


Igor Pavlin