06.08.2014

Franšizing: pravi, kvazi i meki

Franšizing poslovnog formata je naširoko prepoznat koncept, mada se na različitim tržištima težište stavlja na njegove različite aspekte.

To su aspekti poput odnosa prema brendu, know-how, pisanom franšiznom ugovoru, obavezi da primalac franšize bude pravno lice, obavezi propisivanja i plaćanja naknada, itd. U centralnoj i istočnoj Evropi u većini zemalja postoje i nacionalne franšizne asocijacije koje su članice Evropske franšizne federacije (EFF). Važeći Etički kodeks franšizinga EFF sadrži vrlo detaljnu definiciju franšizinga poslovnog formata. Za pretpostaviti je, stoga, da se ista primenjuje i u zemljama čije su asocijacije članice EFF.

S druge strane, lokalni sudovi u zemljama u kojima ne postoji posebna zakonska regulativa kojom se uređuje franšizing (a najčešće je tako), ne prepoznaju uvek pomenutu definiciju kao obavezujuću kada se procesiraju različiti sporovi vezani za franšizing. Istovremeno i neki franšizni koncepti razvijaju svoje formate na način koji odudara od definicije EFF, i to često pod uticajem franšiznih konsultanata, ali i njih samih, kao tvoraca koncepta (odnosno davalaca franšize), iako svesnih razlika u odnosu na franšizinga poslovnog formata kako je definisan  od strane EFF. Iz različitih razloga takvi koncepti uporno i često insistiraju da se nazavaju i svrstaju u franšizne koncepte, iako sadrže karakteristike na osnovu kojih bi ih pre trebalo svrstati u kvazi franšizing. Dodatno se razvila još jedna "modifikacija" - meki (ili soft) franšizing. Slovenačka franšizna asocijacija je, recimo, već imala nekoliko internih, ali i "eksternih" diskusija - sa Evropskom franšiznom federacijom - na ovu temu. Diskusije na temu mekog franšizinga u Sloveniji rezultirale su stavom da se definicija franšizinga propisana od strane EFF mora poštovati, a da "meki" jedino mogu biti tek neki elementi franšiznog odnosa; poput, recimo, "mekših" finansijskih uslova koje davalac propisuje primaocima - poput uslova zakupa ili, pak, umanjenja ili odloženog plaćanja propisanih ulaznih ili redovnih franšiznih naknada. 

Pravne implikacije kod sistema koji uvode obe pomenute modifikacije - poput, primera radi, isključenja obaveze da primalac bude pravni entitet, ili, recimo, načina na koji se sme koristiti brand, itd. - ostaju otvoreno pitanje: šta implicira nepoštovanje definicije franšizinga propisane od strane EFF i kako će se to tumačiti posebno kada se razmatra u svetlu EU regulativa o grupnom izuzeću (Block exemption regulation - BER) od zabrane restriktivnog vertikalnog sporazuma. A zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope se mogu pokazati kao plodno tle za mnoge takve koncepte.

Diskusija je otvorena. 

Igor Pavlin
Generalni sekretar Slovenačke franšizne asocijacije

želite više?

newsletter Franchising.rs

If you see this, leave this form field blank