Evropski etički kodeks franšiznog poslovanja

Sadržaj kodeksa:
1. Definicija franšiznog poslovanja 2. Osnovna načela 3. Regrutacija, reklamiranje i poverljivost informacija, 4. Selekcija pojedinačnih primalaca 5. Ugovor o franšizi 6. Etički kodeks i master sistem franšize
Nedelja
01.01.2017.
Ovaj Evropski etički kodeks je ažurna verzija Kodeksa koji je Evropska franšizna federacija (EFF) usvojila 1972. godine, a njegove poslednje izmene su usvojene krajem 2016. godine.
 

Ovaj Evropski etički kodeks je nova i ažurna verzija Kodeksa, ažurirana krajem 2016. godine, prvi put posle 2003. od kada je datirala njegova prethodna verzija. Sve nacionalne organizacije ili federacije, članice EFF, učestvovale su u njegovom kreiranju i obezbediće njegovu promociju, pravilno tumačenje i prilagođavanje uslovima u svojoj zemlji. Predložena prilagođavanja od strane članica mogu biti dodaci osnovnom Kodeksu, bez njegovog menjanja, i moraju biti odobreni od strane organa EFF pre nego što se implementiraju. Kodeks je načinjen da služi kao praktični zbir osnovnih odredbi fer ponašanja svih aktera koji se u Evropi bave franšizingom.

1. DEFINICIJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima (robom) i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i permanentnoj saradnji pravno i ekonomski nezavisnih preduzeća, vlasnika franšize - davaoca franšize i pojedinačnih korisnika franšize - primaoca franšize, gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i nameće obavezu da vode posao u skladu sa konceptom franšize.

Pravo omogućava i obavezuje primaoce franšize, da u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku naknadu, koristi zaštitni znak davaoca franšize (brend) za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sistem procedura i druga prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, uz stalnu komercijalnu i tehnološku podršku, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru, koji se, u ove svrhe, zaključuje između stranaka.
"Know-how" označava korpus nepatentiranih praktičnih informacija, nastalih kao rezultat iskustva i testova sprovedenih od strane davaoca franšize, a koje su tajne, detaljne i jasno određene.
"Tajne" znači da know-how, kao celina ili u egzaktnoj konfiguraciji svojih sastavnih komponenti, nije javno poznat ili lako dostupan; a nije ograničena u užem smislu da svaka pojedinačna komponenta (deo) know-how bude potpuno nepoznata ili nedostupna van posla kojim se bavi davalac franšize;
"Detaljne" znači da know-how sadrži informacije koje se značajne i korisne za primaoca franšize za upotrebu, prodaju ili preprodaju ugovorne robe ili usluga.
"Određene" znači da know-how mora da bude opisan na dovoljno razumljiv način tako da je moguće proveriti da li se ispunjavaju kriterijumi tajnosti i važnosti.

2. OSNOVNA NAČELA

2.1. Davalac franšize je začetnik franšizne mreže koja se sastoji od njega samog i njegovih pojedinačnih primaoca franšize, gde je davalac franšize dugoročni staratelj.

2.2. Obaveze davaoca franšize:

Davalac franšize

 1. je uspešno upravljao poslovnim konceptom u periodu od najmanje godinu dana i u barem jednoj probnoj jedinici (pilot jedinici) pre stvaranja sopstvene franšizne mreže,
 2. je vlasnik ili ima zakonsko pravo korišćenja imena mreže, robne marke ili drugih razlikovnih identifikacija (žig, brend...),
 3. prepoznaje svoje primaoce franšize kao nezavisne preduzetnike i neće ih ni na koji način, ni direktno ni indirektno, tretirati kao uposlenike ili podređene,
 4. pruža individualnom primaocu franšize početnu obuku i trajnu komercijalnu i/ili tehničku pomoć tokom čitavog trajanja ugovora.
 5. daće pravo da se koristi know-how koji je prenet i/ili stavljen na raspolaganje primaocu franšize, uz obavezu da know-how održava i razvija;
 6. preneće i/ili će staviti know-how na raspolaganje primaocima franšize kroz odgovarajuća sredstva informisanja-komunikacione kanale i obuku i nadgledaće i kontrolisati da li se know-how pravilno koristi;
 7. podsticaće primaoce franšize da daju povratne informacije (razmenjuju informacije) kako bi se održavao i razvijao know-how koji im je prenet i/ili stavljen na raspolaganje;
 8. nastojaće da, u predugovornoj, ugovornoj i postugovornoj fazi saradnje s primaocima franšize, spreči bilo kakvu zloupotrebu, a naročito prenošenje know-how-a konkurentskim mrežama, da bi se izbegle predrasude o interesima mreže;
 9. investiraće, prema potrebi, u sredstva, finansijska i ljudska, za promociju svog brenda i uključiće se u istraživanja i inovacije koje će osigurati dugoročan razvoj i kontinuitet konceptu;
 10. informisaće svoje potencijalne i pojedinačne primaoce franšize o namerama svog poslovanja na internetu i/ili uopšte o prodajnoj politici i namerama takve politike;
 11. nastojaće da očuva interese čitave mreže dok razvija svoje onlajn poslovanje i/ili prodajnu politiku;

2.3. Obaveze individualnog primaoca franšize

Primalac franšize će:

 1. prihvatiti obavezu da lojalno sarađuje s davaocem franšize kako bi obezbedili uspeh mreži kojoj se primalac franšize pridružio kao obavešten i potpuno nezavisan preduzetnik;
 2. uložiti najveći mogući napor u cilju rasta franšiznog poslovanja i održavanja zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže;
 3. biti odgovoran za ljude, resurse i finansijska sredstva koja će angažovati u franšiznom poslovanju i preuzeti odgovornost kao samostalni preduzetnik, u odnosu prema trećim stranama, za svoje postupke unutar franšiznog sistema;
 4. postupaće lojalno i odgovorno u odnosu na sve ostale primaoce franšize u mreži, kao i prema franšiznom sistemu kao takvom;
 5. dostavljati davaocu franšize proverljive podatke o poslovanju u cilju olakšavanja procene o poslovanju, kao i poslovne bilanse i sve druge poslovne podatke neophodne za efikasni nadzor nad poslovanjem;
 6. dopustiti davaocu franšize da proverava da se kvalitet i imidž koncepta pravilno održavaju, pre svega u smislu kvaliteta proizvoda i usluga koje primalac franšize nudi/pruža kupcu/klijentu;
 7. prepoznati i preuzeti odgovornost koje, kao potpuno nezavisan preduzetnik, ima u odnosu na kupce/klijente;
 8. neće odavati trećim licima znanje (know-how) ni ostali informativni materijal o poslovanju franšiznog sistema koji dobije od davaoca franšize, tokom trajanja ugovora, kao ni posle isteka ugovora.

2.4 Trajne obaveze obe strane:

Strane će:

 1. nastojati da očuvaju imidž i ugled mreže kroz vođenje svojih biznisa/poslovanje svojih kompanija;
 2. primenjivati načelo dobre vere i poštenja u međusobnom ophođenju. Strane će pismeno obaveštavati o svakom kršenju ugovornih obaveza i, gde je to moguće, omogućiće razumni vremenski rok za ispravljanje uzroka kršenja ugovora;
 3. poštovaće poverljivost informacija o franšiznom konceptu koje budu razmenjivali jedni s drugima;
 4. rešavati pritužbe i sporove sporazumno, pregovorima u duhu dobre vere, međusobnog razumevanja i tolerancije.
 5. u dobroj veri potražiti, ako je to prikladno i ako nisu uspele da reše spor direktnim pregovorima, medijaciju pre pokretanja parnice i/ili arbitražu sprovedenu ili odobrenu od strane nacionalne franšizne asocijacije;

3. REGRUTACIJA, REKLAMIRANJE I POVERLJIVOST INFORMACIJA

3.1 Reklame kojima se na saradnju pozivaju kandidati za individualne primaoce franšize moraju biti nedvosmislene i ne smeju sadržati činjenice koje mogu dovoditi u zabludu.

3.2 Svi reklamni i promotivni materijali koji se direktno ili indirektno odnose na moguće buduće poslovne rezultate, cifre ili prihode koje individualni primaoci franšiza mogu očekivati, biće objektivni i neće biti obmanjujući.

3.3 Da bi se omogućilo primaocima franšiza da imaju uvid u sve obavezujuće dokumente sa potpunom informisanošću, njima će se dati kopija ili omogućiti pristup važećem i ovom Etičkom kodeksu, kao i potpuni i tačni prikazi svih materijala sa informacijama o franšiznom odnosu, u razumnom roku pre sprovođenja tih obavezujućih dokumenata.

3.4 Potencijalni primalac franšize preuzima odgovornost za pažljivo analiziranje informativnog materijala o franšiznoj saradnji, uključujući i odabir odgovarajućeg profesionalnog saveta, pre nego što potpiše franšizni ugovor.

3.5 Potencijalni primalac franšize mora biti iskren i otvoren u davanju podatka o svom iskustvu, finansijskoj sposobnosti, obučenosti, sredine iz koje potiče, kao i bilo kom drugom podatku važnom za franšiznu saradnju koji će pružiti kako bi bio izabran od strane davaoca franšize.

3.6 Ako davalac franšize želi da nametne obavezu predugovora kandidatu za primaoca franšize, poštovaće se sledeća načela:

 • pre potpisivanja bilo kakvog predugovora, kandidat za primaoca franšize će dobiti pismene informacije o njegovoj svrsi (svrsi predugovora) kao i o bilo kakvoj kompenzaciji koju bi mogao biti obavezan da plati davaocu franšize, u svrhu pokrivanja njegovih stvarnih troškova učinjenih tokom i u odnosu na predugovornu fazu; ako se ugovor sprovede, spomenuta kompenzacija će biti refundirana od strane davaoca franšize ili će se oduzeti od moguće ulazne naknade koju plaća primalac franšize;
 • predugovor će definisati rokove i sadržati odredbe o raskidu;
 • davalac franšize može da nametne odredbe o izbegavanju konkurencije i/ili tajnosti da bi zaštitio svoje znanje (know-how) i identitet.

4. SELEKCIJA PRIMALACA FRANŠIZE

Davalac franšize treba da odabere i prihvati kao primaoce franšize samo one za koje se nakon razumne analize čini da poseduju osnovne veštine, obrazovanje, lične kvalitete, kao i finansijske resurse koji su dovoljni za vođenje franšiznog posla.

5. FRANŠIZNI UGOVOR

5.1 Franšizni ugovor mora biti u skladu sa nacionalnim zakonima, zakonima Evropske unije i ovim Etičkim kodeksom i svim eventualnim njegovim nacionalnim dopunama.

5.2 Ugovor će odražavati interese članova franšizne mreže u zaštiti industrijskog i intelektualnog prava i vlasništva davaoca franšize i u održavanju zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže.

5.3 Davalac franšize će primacima franšize ponuditi sve ugovore i sve ugovorne obaveze u vezi s franšiznim odnosom napisane ili prevedene od strane ovlašćenog tumača na službeni jezik zemlje u kojoj posluje primalac franšize, a potpisani ugovori moraju odmah biti dati primaocu franšize.

5.4 Franšizni ugovor mora da razloži, bez dvosmislenosti, obaveze i dužnosti ugovornih strana, kao i druge materijalne uslove odnosa.

5.5 Osnovne odredbe ugovora treba da budu sledeće:

 • prava koja ima davalac franšize,
 • prava koja stiče primalac franšize,
 • prava na korišćenje intelektualne svojine (brend, žig...), a koja moraju biti preneta najmanje za vreme trajanja ugovora odnosno franšiznog odnosa.
 • spisak roba i/ili usluga koje davalac pruža primaocu franšize,
 • obaveze davaoca franšize,
 • obaveze primaoca franšize,
 • uslovi plaćanja za primaoca franšize (naknade),
 • vremensko trajanje ugovora, koje mora biti dovoljno dugačko da omogući svakom individualnom primaocu franšize povratak početnih ulaganja specifičnih za franšizu,
 • osnove, uključujući i obaveštenje koje obe strane moraju dati, o bilo kakvom obnavljanju ili promenama ugovora,
 • uslove pod kojima individualni primalac franšize može prodati ili preneti prava iz ugovora, odnosno prodati franšizno poslovanje kao stabilan i održiv biznis i mogućost tj. opcije prava preče kupovine za davaoca franšize u ovom slučaju
 • odredbe koje se odnose na korišćenje zaštićenih i trgovačkih marki, imena, oznaka, logotipova ili drugih specifičnih identifikacija davaoca franšize od strane primaoca franšize,
 • pravo davaoca franšize na prilagođavanje franšiznog sistema novim ili promenjenim metodama,
 • odredbe za raskid ugovora,
 • odredbe koje omogućavaju promptnu predaju sve materijalne i nematerijalne imovine koja pripada davaocu franšize ili drugom vlasniku, odmah po raskidu franšiznog ugovora.

6. ETIČKI KODEKS I MASTER SISTEM FRANŠIZE

Ovaj Etički kodeks primenjuje se na odnos između davaoca franšize i primaoca franšize i jednako na odnos između master primaoca franšize i njegovih pojedinačnih primaoca franšize. Ne primenjuje se na odnos između davaoca franšize i njegovih master primalaca franšize.


Igor Bogojević
franšizni konsultant