Petak
12.10.2012.
Franšiza je oblik saradnje između nezavisnih preduzetnika. Davalac franšize nudi svoj "know-how" i brend, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primalaca franšize, koji tom naknadom stiču pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.
 

Sam pojam "franšiza" u zemljama engleskog govornog područja znači naknadu jedne kompanije drugoj za dozvolu da prodaje robu ili usluge na određenoj teritoriji. U Evropi, tačnije, u većini evropskih zemalja, pa i u Srbiji, u upotrebi je uža definicija termina franšize. Franšizom se naziva dugoročna, čvrsta ugovorna saradnja između nezavisnih preduzetnika, davaoca i primaoca franšize, gde davalac franšize obezbeđuje primaocu franšize skup znanja za vođenje poslovanja i ustupa mu svoj brend.

Autori poput J. N. Adams-a (Adams) i K. V. Prichard Jones-a (Pričard Džons), ali i S. Jedrzejewski (Jedržejevski), sugerišu dva različita značenja reči "franšiza". U užem smislu, ona je ugovor o distribuciji dopunjen pravom na korišćenje proizvođačevog zaštitnog znaka od strane distributera. U širem smislu, franšiza je ugovor pod kojim jedna stranka daje pravo na korišćenje svog brenda i znanja drugoj strani, pružajući joj pri tom podršku i savete (znanja) u vođenju poslovanja (i same kompanije), i uz nadzor nad poslovnim aktivnostima obeju strana – sebe i primaoca.

Prema Martin Mendelson-u (Martin Mendelsohn), možda i najpoznatijem autoru o franšizingu, sam termin franšiza je postajao popularniji sa širenjem tzv. koncepta franšiznog poslovanja, koji podrazumeva davanje licence od strane jedne strane (davalac franšize) drugoj strani (primaocu franšize). Ova licenca daje pravo primaocu franšize da vodi poslovanje pod brendom (markom, zaštitnim znakom) davaoca franšize i da koristi franšizni paket, koji sadrži sve elemente neophodne za uspostavljanje nezavisne kompanije koja će poslovati, uz aktivnu asistenciju davaoca franšize, po unapred utvrđenim pravilima.

Prema Barbari Pokorski, autoru "Leksikona franšize", najpoznatije definicije se, pak, mogu naći u dve vrste propisa: u etičkim kodeksima franšiznih asocijacija i antimonopolskom zakonodavstvu. Evropskim etičkim kodeksom franšiznog poslovanja franšiza je definisana kao sistem trgovanja dobrima (robom) i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i permanentnoj saradnji pravno i ekonomski nezavisnih preduzeća - vlasnika franšize t.j. davaoca franšize i pojedinačnih korisnika franšize t.j. primalaca franšize, gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i nameće obavezu da vode posao u skladu sa konceptom franšize. Pravo omogućava i obavezuje primaoce franšize, da u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku naknadu, koristi zaštitni znak davaoca franšize za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sistem procedura i druga prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, uz stalnu komercijalnu i tehnološku podršku, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru, koji se, u ove svrhe, zaključuje između stranaka.

Deo udruženja (asocijacija) za razvoj franšizinga se, takođe, poput Barbare Pokorske, drži definicije sadržane u Evropskom etičkom kodeksu franšiznog poslovanja, ali i proširuje definiciju dodatnim pojašnjenjem po kojem se franšizing može tretirati kao objedinjavanje raspoloživih sredstava i sposobnosti. Davalac franšize, po takvoj definiciji, ulaže početni kapital, znanje i iskustvo, a primalac franšize daje svoj doprinos kroz dodatno ulaganje kapitala, motivaciju i poslovno iskustvo na mnogim i različitim tržištima. Franšizing je složeni, sveobuhvatni poslovni odnos, a ne samo odnos kupac-prodavac.

Postoji visok nivo međuzavisnosti između davaoca i primaoca franšize. Franšiza podrazumeva i utvrđen oblik i sistem vođenja poslovanja i zajednički komercijalni identitet.

Laički rečeno, franšiza je poslovno udruživanje u kojem se uspešni poslovni koncept, koji uspešno deluje na nekom terenu, klonira/presađuje sa svog matičnog terena na neki drugi, po principu "ključ u ruke".

Franšiza se sastoji od "paketa" koji sadrži: Marku ili marke (žig ili brend), sistem ili know-how, poslovno iskustvo, stalnu stručnu podršku, marketing i PR, obuku, priručnike, robu ili usluge. Za ulazak u preduzetništvo kupovina franšize je, statistički, sigurniji način započinjanja sopstvenog posla, jer je u interesu dve (obe) strane, davaoca franšize i primaoca, da posao uspe i da se razvija. Kupovinom franšize prodaje se roba i usluge koje se odmah prepoznaju na tržištu, jer već negde uspešno deluju. Bitno je i to da se pri kupovini franšize dobije obuka i podrška koja će doprineti uspehu.

Aneta Wieczorek, Igor Bogojević, PROFIT sistem


Igor Bogojević
franšizni konsultant
/5/
POGLEDAJTE VIŠE

POPULARNO NA FORUMU

Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Šta je to franšiza?

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Definicija franšizinga

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

5 komentara
poslednji 25.01.2022.
Međusobno poverenje i podrška

Sjajno svjedočanstvo, moje ime je Ivan Marković. Imam dobre vijesti za sve zajmoprimce, poslovne ljude, državne radnike, studente, itd.. Imajte na umu da je ovo sjajno...

1 komentara
poslednji 25.01.2022.
Kako izabrati a ne zažaliti?

Da li predlazete da biznis plan radimo sami ili da angazujemo pomoc?

1 komentara
poslednji 30.12.2020.
Vreme je da se dobro promisli i dela

Dobar tekst. Retko gde možemo naći ovoliko detalja za obe strane franšiznog ugovora u kriznim situacijama kao što je ova situacija sa Korona virusom. Predlažem da ovakvih...

1 komentara
poslednji 23.03.2020.
Poljske franšize spremne za izvoz

Tražim respektabilnu Kompaniju koj želi poslovnu saradnju na poslovnom projektu Otvaranje Renta Car Kompanije u Bosni i Hercegovini grad Sarajevo za VIP kupce korisnike...

1 komentara
poslednji 25.08.2016.
Kontakt

Agresivniji povratak na Selo mladih iz grada.u Kovilj.

1 komentara
poslednji 12.05.2015.