Rečnik franšizinga i biznisa

Bankarska doznaka

Bankarska doznaka je nalog koji izdaje jedna banka drugoj za isplatu određene svote novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na osnovu...
saznajte više

Bankarska garancija

Bankarska garancija je poseban instrument obezbeđenja plaćanja i izvršenja ugovorenih obaveza o ugovornom roku kojim određena banka...
saznajte više

Bankovni akcept

Bankovni akcept je ročna menica vučena na banku. Prihvatanjem menice banka daje bezuslovno obećanje plaćanja menične svote, određenog dana,...
saznajte više

Barirani ček

Barirani ček ili precrtani ček je vrsta obračunskog čeka, čija se posebnost sastoji u tome što je na licu precrtan dvema dijagonalno i...
saznajte više

Barter

Barter je oblik vezane trgovine kroz direktnu međusobnu razmenu proizvoda i usluga, po posebnom sporazumu, bez korišćenja novca ili drugih sredstava plaćanja.

Berzanski indeksi

Berzanski indeksi su prosek cena hartija od vrednosti izražen u odnosu na ranije utvrđenu bazičnu tržišnu vrednost. Indeks se koristi za...
saznajte više

Bezgotovinsko plaćanje

Bezgotovinsko plaćanje se sprovodi knjižnim prenosom određene novčane svote sa računa dužnika na račun poverioca u knjigama banaka i...
saznajte više

Bilans stanja

Bilans stanja je dvostrani finansijski izveštaj koji daje pregled aktive i pasive. Aktiva predstavlja sredstva a pasiva izvore sredstava, što automatski znači da strane bilansa moraju da budu u ravnoteži, jer zapravo prikazuju jednu istu stvar sa dva aspekta.

Bilans uspeha

Bilans uspeha je dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu. Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji od leve i desne...
saznajte više

Blagajnički zapisi

Blagajnički zapisi su kratkoročni likvidne hartije od vrednosti s rokom dospeća do jedne godine. Izdaju ga ministarstva finansija, državne agencije ili centralne banke. Blagajnički zapisi smatraju se nerizične instrumentom, a bezbednost i niži prinos glavne su mu karakteristike.

Bonitet preduzeća

Bonitet preduzeća je ocena likvidnosti i kreditne sposobnosti firme, au najširem smislu sveobuhvatna ocena zasnovana na analizi završnog...
saznajte više

Break-even

Break-even (ili break even) je "tačka preloma" odnosno momenat koji se često pominje u franšiznom poslovanju - to je tačka (momenat) kada prihodi postanu jednaki rashodima i posao, s toga aspekta, postaje održiv. Često se upotrebljava i "granica rentabilnosti"

Broker

Broker je osoba koju je Komisija za hartije od vrednosti ovlastila za trgovinu hartijama od vrednosti. Radi u brokerskim kućama ili bankama (društvima...
saznajte više

Brokerski poslovi

Brokerski poslovi su poslovi koje obavlja brokerska kuća: trgovanje finansijskim instrumentima, delatnosti na primarnom tržištu, izrada...
saznajte više

Bruto domaći proizvod – BDP

Bruto domaći proizvod - BDP je vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar neke zemlje, a uključuje i vrednost dobara i...
saznajte više

Bruto nacionalni dohodak

Bruto nacionalni dohodak je ukupna vrednost svih proizvoda i usluga koje proizvedu rezidenti jedne zemlje u toku godine, uključivo i...
saznajte više

Bruto nacionalni proizvod – BNP

Bruto nacionalni proizvod - BNP je vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje unutar...
saznajte više

Bruto profit

Bruto profit (engl. pre-taks profit) je izvedena veličina koja odražava uspešnost poslovanja. Dobija se kao razlika svih prihoda (poslovnih,...
saznajte više