Rečnik franšizinga i biznisa

Sertifikati

Sertifikati su izvedeni finansijski instrumenti čije kretanje cena zavisi od kretanja cena jednog ili više osnovnih instrumenata na koji su vezani,...
saznajte više

Sertifikovani ček

Sertifikovani ček je lični, privatni ili nebankovni ček koji banka (trasat) kod koje izdavalac (trasant) ima odgovarajuće pokriće, na...
saznajte više

Solidarna odgovornost

Solidarna odgovornost je takva vrsta odgovornosti kod koje svaki od više uzročnika štete odgovara za celokupnu štetu bez obzira na...
saznajte više

Solventnost

Solventnost označava sposobnost da se izmire obaveze po dugovima, ne o roku dospeća, već po mogućnostima, makar i iz likvidacione mase.

Stečaj

S finansijskog gledišta stečaj je pad poslovne aktivnosti koji može pokrenuti kontinuitet poslovanja, a izazvan je nesolventnošću (nemogućnošću...
saznajte više

Subrogacija

Subrogacija može biti realna i personalna. Realna subrogacija postoji kad dužnik umesto dužne radnje ispunjava obavezu istom poveriocu nekom...
saznajte više

Suvlasništvo

Suvlasništvo je pravo vlasništva više lica na fizički (realno) nepodijeljenoj stvari, s tim da je udeo svakog od njih određen srazmerno prema...
saznajte više

SWIFT

SWIFT je udruženje za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije. Privatna je mreža za elektronski prenos bankarskih finansijskih...
saznajte više