Kakav biznis može postati franšiza?

Četvrtak
11.10.2012.
Uspešno poslovanje možete proširiti otvaranjem novih poslovnica ili filijala, otvaranjem novih firmi ili - putem franšize. U poređenju sa prva dva načina, poslovni razvoj kroz franšizing zahteva manje investicija i nosi manje rizika
 

Kako nema posebnog zakona koji reguliše materiju franšiza, ispada da davalac franšize može biti svako! No, stvari nisu baš tako jednostavne. Biznis koji želi da postane franšizni mora ispuniti niz uslova, a neki od osnovnih su i taj da mora imati kreiran brend, odnosno posedovati registrovan žig, zatim pozitivno poslovno iskustvo, i uređen sistem i know-how, koji će, prenosom putem priručnika i obuke, budućim primaocima franšize obezbediti skup osnovnih znanja za početak i pokretanje biznisa. Takođe, posao koji želi da se širi franšizno MORA stalno i neprestano da se i sam razvija i širi!

Kriterijumi neophodni za širenje putem franšizinga

Poslovne mogućnosti neke franšize je teško proceniti. No, stručnjaci su identifikovali nekoliko kriterijuma koje biznis treba da ispuni kako bi uspešno sopstveno poslovanje pretočio u uspešnu franšizu.

Kredibilnost

Firma mora uživati kredibilitet odnosno poverenje kako bi mogla da proda sopstvenu franšizu. Upravo je kredibilnost jedan od glavnih faktora koji motiviše buduće primaoce franšize da se obrate davaocu. Davalac franšize mora ubedljivo pokazati da je njegova poslovna ideja uspešna, ali i da sličan nivo uspešnost mogu da ostvare i primaoci franšize. Kredibilnost preduzeća se ogleda u sledećem: godine rada, veličina organizacije, broj poslovnica, izgled tipične poslovnice, način i dinamika reklamiranja, tržišna reputacija - prepoznavanje brenda od strane potrošača, i - konačno - kvalitetno i efikasno upravljanje.

Jedinstvenost

Franšizni sistem mora da se razlikuje od konkurenata. Jedinstvenost može da se ogleda u proizvodima ili uslugama koje se nude, u visini neophodnih troškova za investicije, ili, pak, marketinškoj strategiji i ciljevima. Proizvod ili usluge koji se prodaju moraju imati jednu ili više konkurentnih prednosti koje ih razlikuju od konkurentskih proizvoda i usluga.

Prenosivost znanja

Budući davalac franšize mora biti sposoban da drugima prenese znanje. Da bi postao franšiza, biznis mora biti u stanju da obuči potencijalne primaoce franšize u relativno kratkom vremenskom periodu. Teškoća pretvaranja biznisa u franšizu povećava se sa složenošću poslovanja. Franšizing se ne preporučuje za vlasnike biznisa koji ne vole da podučavaju druge ili ne vole da komuniciraju sa ljudima.

Prilagodljivost

Svi oni koji žele da pretvore svoj biznis u franšizni koncept, moraju pažljivo da procene do kojeg je nivoa njihov biznis prilagodljiv zahtevima i uslovima poslovanja u drugim regionima. Neki koncepti se mogu usvojiti samo u određenim geografskim oblastima, drugi su ograničeni različitim državnim zakonima, a neki uspevaju samo zahvaljujući sposobnostima i talentu pojedinaca koji su izvršioci koncepta, odnosno - nisu prilagodljivi.

Dokumentovanost sistema

Uspešni biznisi imaju svoje sisteme poslovanja i prilagođene instrumente upravljanja. Da bi bili „viđeni“ za franšizing, ovi sistemi moraju biti lako razumljivi potencijalnim primaocima franšize. Davalac franšize mora detaljno dokumentovati sopstvene poslovne politike, svoje procedure, obrasce i prakse u sistem koji je sveobuhvatan i, po mogućstvu, jednostavan za korišćenje od strane primalaca franšize.

Pristupačnost

Ovaj kriterijum je vrlo važan vid selekcije za potencijalne primaoce franšize. Franšiza mora biti „finansijski pristupačna“. Primaoci moraju imati dovoljno sredstava za investiciju u franšizu.

Povratak investicije (ROI)

Franšizno poslovanje mora biti isplativo za davaoca, ali je neophodno i da potencijalnim primaocima franšize osigura dovoljne prihode za brzi povratak uloženog novca.

Trendovi i tržišni uslovi

Pre nego što uopšte počnete akciju uspostavljanja franšize, bilo bi dobro napraviti analizu tržišta. Šta je opšti trend na tržištu? Rast ili konsolidacija? Kakav je uticaj trendova na tržištu? Kakav uticaj će imati Internet, kao "novo tržište" samo po sebi? Hoće li relevantni proizvodi/usluge opstati i u narednim godinama? Kako se ponašaju konkurenti? Kakav će uticaj konkurentno okruženje imati na uspeh franšize? Itd.

Kapital

Da bi razvili poslovanje franšizne mreže, davaoci franšize moraju da imaju dovoljno kapitala ne samo da razviju sistem, već i da ga konstantno unapređuju. Oni moraju da budu u stanju da pokažu potencijalnim primaocima franšize da će povratiti svoja ulaganja i ostvariti dodatni profit - koji je ipak jedina motivacija da ostanu u takvom poslu.

Posvećenost uzajamnim odnosima

Primaoci franšize za sopstveni novac kupuju pravo da uđu u franšiznu mrežu. Oni jesu time automatski motivisani da ostvare poslovni uspeh i dobit. Ali će visina te dobiti u mnogome zavisiti i od uspeha obeju strana – a posebno od kapaciteta davaoca franšize da izgradi čvrst i dugoročno održiv odnos sa primaocima.

Efikasno upravljanje

Jak menadžment i efikasno upravljanje, prilagodljivo novim tržišnim uslovima i izazovima, odlučujuće doprinosi uspehu svakog franšiznog koncepta.

Dakle, potencijalni davalac franšize prvo mora da utvrdi da li je uopšte spreman za franšizu - zato što će franšizno poslovanje imati značajan uticaj na samu kompaniju. Stoga je uvek preporuka da oni koji žele da započnu franšizno poslovanje mogu i treba da se obrate stručnjacima. Da zatraže stručnu podršku i pomoć.

Profit system


Michal Wisniewski PROFIT system
franchise advisor