SPAK

INFORMACIJE O FRANŠIZNOM SISTEMU

OPIS FRANŠIZNOG SISTEMA

Pandemija koronavirusa doprinela je da deca sve više vremena provode ispred ekrana telefona, kompjutera i drugih digitalnih uređaja, što je dovelo do poražavajućih statistika i rezultata istraživanja iz različitih oblasti kada je ova ciljna grupa u pitanju. Kod dece je primećen sve veći broj različitih poremećaja poput umanjene koncentracije, nepravilnog razvoja govora, usporenog ili čak izostanak pravilnog socioemocionalnog razvoja, promena u ponašanju, različitih stepena oštećenja vida, deformiteta kičmenog stuba i još mnogih drugih napravilnosti kada je u pitanju zdrav i pravilan razvoj dece.

U cilju umanjenja nabrojanih negativnih promena kod dece i uspostavljanja zdravog i pravilnog rasta i razvoja svakog deteta koje pohađa predškolsku ustanovu kreiran je program SPAK.

Značenje naziva programa SPAK:

SOKRAT – svaki vaspitač može dobro smišljenim pitanjima podstaći dete da pronađe pravi odgovor i razvije logičko razmišljanje.

PLATON – stavlja akcenat na razvoj individualnih sposobnosti i ističe značaj usvajanja znanja kroz igru.

ARISTOTEL – stavlja akcenat na vaspitanje kroz dobar model ponašanja vaspitača i roditelja.

Veruje da svaki životni ciklus, počevši od 0-7, 7-14, 14-21 godinu, ima različite razvojne faze koje svako dete mora da prođe kako bi izraslo u zdravu ličnost.

KOMENSKI – smatra da u učenju treba ići od lakšeg ka težem, da vaspitanje treba prilagoditi detetu, detetovoj prirodi te da treba poštovati detetove prirodne mogućnosti.

Aristotel je formulisao vaspitni sistem, utvrdivši značaj skladnog razvoja ličnosti, ističući važnost i sadržine telesnog, intelektualnog i moralnog vaspitanja i obrazovanja. Vaspitanje treba da polazi od čovekovog prirodnog razvoja, razvoja deteta putem aktivnosti i uticaja zdrave okoline, povezujući ga sa psihičkim razvitkom deteta, pri čemu fizičko vaspitanje treba da prethodi umnome.

Od samog rođenja, na rast i razvoj deteta utiču ljudi iz njegovog okruženja. Dete počinje da uči i vaspitava se u svojoj porodici odmah po rođenju. Vrtić je posle roditelja najvažniji sistem za obrazovanje dece. Poznato je da je osnovna baza vaspitanja i obrazovanja svakog čoveka period do njegove sedme godine, a posle je sve nadogradnja. Sigmund Frojd je rekao „Dete je otac čoveka“.

Zašto je predškolski uzrast najvažniji za razvoj zdrave ličnosti? Zato što je to period brzog razvoja i rasta pogotovo danas u  digitalnom dobu. Program SPAK je kreiran tako da deca kroz naše unikatne radne listove i materijale razvijaju fizičke sposobnosti, intelektualni potencijal, socio – emocionalno ponašanje, govor i stvaralaštvo, skrivene sposobnosti i potencijale.

Program SPAK obuhvata vaspitno-obrazovni rad sa decom do sedam godina starosti koji je koncipiran i kreiran kao podsticaj samostalnog razvoja i podsticaj razvoja svih kognitivnih sposobnosti kod dece.

Programom su obezbeđeni radni materijali (za svaki uzrast) uz pomoć kojih će se, uz adekvatan rad sa decom, podstaći pravilan razvoj mozga, intelektualnih sposobnosti, životnih veština poput socijalizacije, razvoja emocionalne inteligencije (koja uključuje prihvatanje i prepoznavanje emocija), usvajanja pravila lepog ponašanja, razvoja koncentracije, fokusiranosti, interesovanja i veština dece.

Radni materijali obuhvataju sve elemente koje bi dete u određenom uzrastu trebalo da poseduje i zna.

Programom se podstiče i razvoj logičkog razmišljanja, učenje kroz igru, razvoj ekološke svesti, usvajanje novih znanja iz oblasti lične bezbednosti, kao i mnoge druge veštine.

Svako dete je individua za sebe i na svoj način usvaja nova saznanja. Postoje tri načina na koji deca usvajaju nova znanja: vizuelni, auditivni i kinestetički. Program SPAK u svojim posebno kreiranim radnim materijalima, pred decu postavlja zadatke i aktivnosti koji su prilagođeni svakom od ova tri načina učenja.

Program podrazumeva učenje kroz muziku i igru, podsticaj zdravog fizičkog razvoja kroz sport, usvajanje osnovnih elemenata javnog nastupa kroz radionice glume.

Program SPAK svojim zadacima, uz pomoć vaspitača, čija je obuka za sprovođenje programa predviđena samim programom, podstiče nova interesovanja i talente kod dece.

Sadržaj, materijali i aktivnosti predviđeni za decu predškolskog uzrasta, u okviru SPAK programa, pored osnovnih elemenata koje deca u tom uzrastu treba da znaju, sadrži i dodatne radne materijale za razvoj digitalnih kompetencija i bezbednosti na internetu, radne materijale za bezbednost u saobraćaju, kao i radne materijale za podsticaj logičkog razmišljanja.

Deca koja pohađaju predškolsku ustanovu koja radi po SPAK programu stiču mogućnost bržeg razvoja socijalne i emocionalne inteligencije, lakše usvajaju nova znanja, imaju razvijeno logičko razmišljanje i samostalnija su.

Cilj programa SPAK je da deca razviju emocionalnu, socijalnu i mentalnu stabilnost kako bi bila spremnija za nova iskustva koja ih očekuju polaskom u školu.

Program SPAK pored radnih listova za decu, pruža obuke i edukacije vaspitačima, mentorstvo i periodične evaluacije rada vaspitača. Program je upotpunjen priručnicima za realizaciju kreativnih aktivnosti i radionica, predlozima i mogućnostima za realizaciju nastavnih jedinica kao pomoć vaspitačima u radu.

Sopstvene poslovnice

1

Slika jedne poslovnice
INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

PODRŠKA PRIMAOCIMA

Franšiza sistema SPAK nudi:

 • Početnu podršku, pri pokretanju ustanove i organizacije poslovanja
 • Obuku (za vaspitače)
 • Pravo korišćenja žiga
 • Know-how za program SPAK
 • Radne listove za svaki uzrast dece od 3 do 7 godina koji pohađaju predškolsku ustanovu
 •  Stručni priručnik za vaspitače sa planom aktivnosti
 • Podršku u toku realizacije programa
 • Mentorstvo i periodičnu evaluaciju
 • Kontinuirani razvoj i redovno unapređivanje sadržaja
 • Pomoć pri odabiru lokacije i uređenja prostora
 • Podelu i razmenu znanja u oblasti poslovanja predškolskih ustanova

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

 • Ulazna naknada zavisi od grada i teritorije koju obuhvata. Ulazna naknada za jednu poslovnu jedinicu iznosi 20.000 evra.
 • Redovna naknada isplaćuje se na mesečnom nivou i iznosi 150 evra.

OSNOVNI ZAHTEVI SISTEMA

 • Registrovana i verifikovana ustanova
 • Adekvatan prostor koji ispunjava standarde jedne predškolske ustanove (minimalno 250m2 unutrašnjeg prostora i dvorište minimalno 100m2)
 • Potrebno je opremiti prostor didaktičkim igračkama
 • Poželjno je iskustvo u radu sa decom (nije neophodno)
 • Nije nužno da primalac franšize ima iskustva iz oblasti obrazovanja (mogu biti i preduzetnici koji imaju uiskustva u radu sa decom)
 • Primalac franšize je u obavezi da zaposli stručni kadar

INFORMACIJE O DAVAOCU

Institute EDEPA

Balkanska 2, Beograd

+381652225282

institutedepa@gmail.com

institutedepa.com

Kontakt osoba za kandidate

Bojana Stanković

SAZNAJTE VIŠE

Popunite donji formular ako želite da dobijete više informacija. Informacije sadržane u obrascu će biti prosleđene direktno SPAK . Na ekranu ćete dobiti poruku da je upit poslat!

Sadržaj
Ime i prezime *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

POGLEDAJTE ČLANKE

NAJČITANIJE

Sve informacije u katalogu potiču od samih organizatora sistema. Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, svaki kandidat treba da detaljno proveri ponudu svakog od izlistanih sistema. Redakcija zadržava pravo da i sama proveri informacije sadržane u katalogu. Ako primetite ili primite obaveštenje da je bilo koja informacija u katalogu netačna ili zastarela, molimo vas kontaktirajte nas.

PROFIT franchise services, kao deo PROFIT system grupacije, izdavač Franchising portala, obaveštava čitaoce da ne prikuplja niti obrađuje podatke koji se šalju putem kontakt formulara u katalogu. Svi podaci upisani u kontak formular se automatski šalju, putem e-pošte, organizatoru sistema koji je naveden u katalogu u delu koji se odnosi na informacije o franšiznom sistemu. Organizator sistema koji prima podatke, iste će koristiti da pruža informacije o svom sistemu osobama koje su poslale podatke. Slanje bilo kojeg ličnog podatka je dobrovoljno, a organizator sistema koji prima podatke unesene putem kontakt obrazaca isključivo je entitet odgovoran za prikupljanje i obradu ličnih podataka.